Komunikat Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Komunikat Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”  w dniach 21-22 lutego 2023 roku
 
Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” rozpoczęto od sprawozdania Prezydium ze swoich działań. Poinformowano Radę o negatywnym zaopiniowaniu wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Poziom płacy nauczyciela początkującego – 3690 zł – jest żenująco niski i zrównany z minimalnym wynagrodzeniem w kraju. Możliwość zwiększenia wynagrodzenia po czterech latach o 200 zł po zdaniu egzaminu na nauczyciela mianowanego oraz o 860 zł po dziesięciu latach pracy i zdobyciu najwyższego stopnia nauczyciela dyplomowanego powoduje, że system ten jest demotywujący dla absolwentów szkół wyższych. Nie zachęca do pracy w zawodzie nauczyciela, ale wręcz od niego odstrasza. Członkowie Prezydium domagali się również od resortu edukacji rozpoczęcia prac nad zmianą systemu finansowania oświaty i wynagradzania nauczycieli.

Czytaj dalej Komunikat Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Składkę związkową na NSZZ „Solidarność” – odliczamy od dochodu

Składkę związkową na NSZZ „Solidarność” – odliczamy od dochodu
Od 1 stycznia 2022 r. (w zeznaniu podatkowym PIT za ub.r.) można odliczyć (od podstawy opodatkowania, czyli od dochodu przed opodatkowaniem) ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Roczny limit ulgi to 500 zł.

Czytaj dalej Składkę związkową na NSZZ „Solidarność” – odliczamy od dochodu

Oświadczenie Prezydium KSOiW 03-01-2023r.

page1image435023264 page1image435533360  page1image435554000

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania

Oświadczenie

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z dnia 3 stycznia 2023 roku
dotyczące zapowiedzi zwolnień grupowych nauczycieli

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z zaniepokojeniem, ale z wielkim oburzeniem przyjęło informacje, jakich udzielił Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki jednej z rozgłośni radiowych. Z doniesień wynika, że w perspektywie dwóch, trzech lat nastąpią masowe zwolnienia ok. 100 tys. nauczycieli. Winą za ten stan rzeczy minister obarcza wchodzący „potężny niż demograficzny zwłaszcza do szkół średnich”.

Z właściwym sobie zadufaniem minister Czarnek zapowiada powrót „na tapetę” rozwiązań nad którymi minister chce „dyskutować w styczniu i w kolejnych miesiącach po to, żeby – być może – jeszcze w pierwszym półroczu przyszłego roku stosowną ustawę uchwalić z jakąś perspektywą wejścia w życie konkretnych rozwiązań” [za PAP].

Tymczasem Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” od wielu lat opowiada się za przywróceniem zasady zaufania obywatela/pracownika do państwa poprzez reaktywowanie odebranego w 2009 roku uprawnienia nauczycieli do wcześniejszej emerytury (przywrócenia art. 88 Karty Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 roku). Ostrzegaliśmy, że nieprzywrócenie nauczycielom praw nabytych grozi grupowymi zwolnieniami tej grupy zawodowej. W ostatnim czasie wzywaliśmy ministra Czarnka do takich działań w grudniu 2021 roku podczas rozmów pod patronatem prezydenta RP i odstąpienia od forsowania irracjonalnego i abstrakcyjnego pomysłu jeszcze bardziej komplikującego sytuację pracowników pedagogicznych.

Niestety, arogancja i opieszałość ministra oraz niepodjęcie działań w tej sprawie spowodowało zagrożenie bytu wielu polskich rodzin. Dlatego Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZ „Solidarność” wzywa do natychmiastowego rozpoczęcia prac mających na celu rozwiązania palącego problemu dotykającego polskich nauczycieli i ich rodzin.

Jednocześnie oczekujemy, że oświadczenie ministra doprowadzi do realizacji wieloletniego postulatu NSZZ „Solidarność”, poprzez przywrócenie art. 88 Karty Nauczyciela i uzdrowi w ten sposób system emerytalny nauczycieli. Równocześnie, co stanowi integralną część pragmatyki zawodowej nauczycieli nastąpią pilne prace związane z sanacją systemu płacowego w powiązaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, na którego projekt KSOiW NSZZ „Solidarność” do dnia dzisiejszego nie otrzymała odpowiedzi MEiN. Zrealizowanie tych dwóch problemów doprowadziłoby do konsolidacji palących spraw, które ze szczególną mocą uwidoczniły się w ostatnim czasie.

Przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”

page1image433946896

Nowa kwota podlegająca odliczenia od podatku

Nawet 500 zł będą mogli odliczyć od dochodu w rozliczeniu PIT za 2022 rok pracownicy będący członkami związku zawodowego. 12 maja Sejm przyjął rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzający m.in. tę właśnie ważną dla członków związku zmianę.

Pracodawcy od lat mogli odliczać od podatków składkę za przynależność do związków pracodawców. Pracownicy zrzeszeni w związkach zawodowych takiej możliwości nie mieli. Tę niesprawiedliwość udało się wreszcie usunąć. To dobra informacja dla członków wszystkich związków zawodowych w naszym kraju – mówi Piotr Nowak, wiceprzewodniczący śląsko-dąbrowskiej „S”. – 500 zł odliczenia od podstawy opodatkowania to może nie jest oszałamiająca suma, ale można powiedzieć, że pierwszy, kluczowy krok, został zrobiony – dodaje Nowak.

Początkowo przepisy „Polskiego Ładu” zakładały, że suma odliczenia składek członkowskich na rzecz związku zawodowego będzie wynosiła maksymalnie 300 zł. Dzięki poprawce zgłoszonej przez NSZZ „Solidarność” w trakcie konsultacji publicznych limit ten został zwiększony o 200 zł. Ministerstwo Finansów zgodziło się na zaproponowaną modyfikację, zaznaczając, że wobec zmniejszenia stawki podatku z 17 proc. do 12 proc. uzasadnione jest podwyższenie limitu odliczenia.

Jak podał resort finansów, powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego, w 2018 roku w Polsce aktywnie działało 12,5 tys. organizacji związków zawodowych. Zrzeszały ponad 1,5 mln osób. Członkowie związków stanowili 4,9 proc. w odniesieniu do dorosłej ludności Polski oraz 16,3 proc. zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w zakładach zatrudniających powyżej 9 osób.

źródło freepik.com

SEKCJA