Komunikat Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania

Warszawa, 23.08.2016 r.

 KOMUNIKAT

Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

z obrad Rady KSOiW w Warszawie 23 sierpnia 2016 r.

Przygotowanie pakietu osłonowego dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, dążenie do wzrostu wynagrodzeń w oświacie, dokumentowanie problemów związanych
ze stosowaniem art. 42 Karty Nauczyciela, zmiana zapisów w sprawie konkursów na dyrektorów placów
1)ek oświatowych – to najpilniejsze prace Rady KSOiW w nadchodzącym roku szkolnym.

Przewodniczący KSOiW Ryszard Proksa omówił przebieg i ustalenia ze spotkania Prezydium KSOiW z ministrem edukacji narodowej Anną Zalewską (patrz komunikat z 22 sierpnia br.).

W związku niżem demograficznym i projektowaną reformą ustroju szkolnego Rada KSOiW uznała za pilne rozpoczęcie negocjacji z rządem RP w sprawie pakietu osłonowego dla nauczycieli i innych pracowników oświaty. Zdaniem Rady konieczne jest wdrożenie programu osłonowego polegającego na:

– przywróceniu zapisu art. 88 Karty Nauczyciela uprawniającego nauczycieli do przechodzenia na wcześniejsze emerytury bez względu na wiek,

– wprowadzenie dodatkowego programu rekompensat finansowych dla nauczycieli
i pracowników administracji i obsługi dobrowolnie odchodzących z zawodu lub na emeryturę
(minimum 6-miesięczna dodatkowa odprawa),

– przedłużenie okresu stanu nieczynnego nauczycieli do 12 miesięcy.

Członkowie Rady KSOiW wyrazili niezadowolenie ze zmienionych zapisów odnośnie konkursów na dyrektorów szkół, które ograniczają rolę związków zawodowych i nie realizują  wcześniej proponowanego wzmocnienia nadzoru pedagogicznego. Prezydium KSOiW podejmie działania w kierunku zmiany tych zapisów.

Rada KSOiW zaapelowała do struktur NSZZ „Solidarnośćo przesyłanie przykładów niewłaściwego stosowania art. 42 Karty Nauczyciela oraz propozycji zmian do ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela.

Rada KSOiW omówiła sytuację w szkołach przyszpitalnych i uzdrowiskowych.  Prezydium KSOiW podjęło działania, aby zorganizować spotkanie NSZZ „Solidarność”
z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie.

Ponadto członkowie Rady dyskutowali o problemie urlopów dla nauczycieli, których obowiązki zawodowe podczas ferii przekroczyły 7 dni oraz o  sytuacji szkół prowadzonych przez ministra sprawiedliwości.

                                                                       Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S”

                                                                         Wojciech Jaranowski