Komunikat Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania

Warszawa 22 luty 2017r.

Rada KSOiW NSZZ „Solidarność” domaga się dalszego wzmocnienia kompetencji kuratorów oświaty w zakresie zatwierdzania arkuszy organizacyjnych i w konkursach na dyrektorów szkół. NSZZ „Solidarność” przedstawiło MEN propozycje wzrostu wynagrodzeń w oświacie. Uczestnicząca w obradach Rady poseł  Marzena Machałek – zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży – zadeklarowała pomoc w sprawie doprecyzowania zapisów w Karcie Nauczyciela w celu całkowitego wyeliminowania tzw. godzin karcianych.

Podczas dwudniowych obrad członkowie Rady KSOiW omówili stan prac w grupach roboczych Zespołu do spraw Statusu Zawodowego Pracowników Oświaty. Przypomnijmy, w ramach Zespołu pracuje pięć grup roboczych:

1. Finansowanie oświaty.

2. Wynagrodzenia nauczycieli oraz innych pracowników oświaty.

3. Awans zawodowy nauczycieli.

4. Czas i warunki pracy nauczycieli.

5. Status zawodowy pracownika placówki oświatowej.

Na jednym z posiedzeń grupy roboczej przedstawiciele Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przedstawili kilka wariantów znaczącego zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli i zmiany systemu wynagradzania pracowników administracji i obsługi (m.in. „wyjęcie” dodatku za wysługę lat z minimalnego ustawowego wynagrodzenia). Po 1 kwietnia br. rząd RP ma przedstawić harmonogram realizacji podwyżek płac w oświacie do 2020 r. Jest to efekt spotkania Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z premier Beatą Szydło kilka miesięcy temu.

Ponadto NSZZ „Solidarność” domaga się:

• zwiększenia nakładów na edukację,

• większego wsparcia finansowego dla małych szkół,

• wprowadzenia standardów edukacyjnych, w tym maksymalnej liczby uczniów w oddziałach,

• określenia wysokości odpisu na pomoc zdrowotną nauczycieli,

• wprowadzenia zasad wynagradzania nauczycieli za realizację zajęć pozalekcyjnych w kontekście zmiany zapisu art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela w zaproponowanej przez NSZZ „Solidarność” treści,

• przejrzystych zasad naliczania środków finansowych na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w części oświatowej subwencji ogólnej,

• wprowadzenia i określenia czasu pracy tzw. nauczycieli specjalistów do Karty Nauczyciela oraz standardów zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy,

• przywrócenia obowiązywania Karty Nauczyciela w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rada KSOiW omówiła zasady opiniowania przez struktury związkowe projektów uchwał jednostek samorządu terytorialnego w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

Burzliwą dyskusję wywołały przykłady rozbieżności interpretacyjnych i stosowanie nowego zapisu art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela (miał on wyeliminować „godziny karciane”) w poszczególnych województwach. Obecna na posiedzeniu Rady poseł Marzena Machałek stwierdziła, że skoro jest tak duża rozbieżność w interpretacjach nowego zapisu, to należy go doprecyzować. W tej sprawie ma rozmawiać z minister Anną Zalewską.

Członkowie Rady przyjęli stanowisko, w którym domagają się zmiany zapisów ustawowych, tak aby opinia kuratora oświaty w sprawie arkusza organizacyjnego szkoły była wiążąca dla dyrektora szkoły i organu prowadzącego. Rada chce także zwiększenia roli kuratora oświaty w konkursach na dyrektorów szkół.

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”

Wojciech Jaranowski