Komunikat z posiedzenia Zespołu d/s statutu zawodowego pracowników oświaty

KOMUNIKAT

z posiedzenia Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty  13 czerwca 2017 r. w Warszawie

Nie ma zgody Solidarności na te zmiany w ustawie Karta Nauczyciela, przedstawione do konsultacji w projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, które są niekorzystne dla środowiska, odbierają mu szereg uprawnień i godzą w jego żywotne interesy. Związek zaakceptuje tylko takie propozycje Ministerstwa Edukacji Narodowej, które korzystnie wpłyną na poprawę poziomu kształcenia, warunki pracy i sytuację materialną pracowników oświaty.  
            Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ryszard Proksa oraz zastępcy przewodniczącego Henryk Ślusarski i Zbigniew Świerczek przedstawili ocenę i stanowisko Prezydium KSOiW w stosunku do projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na spotkaniu Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty w CPS „Dialog” w Warszawie. Szczegółowe stanowisko zawarte będzie w opinii Związku do ww. projektu i zostanie przedstawione na koniec czerwca br.

Uszczelnienie systemu finansowania szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, dofinansowanie małych szkół, które pozwoli samorządom na ich utrzymanie i rozwój, wprowadzenie ograniczenia w wysokości wynagrodzeń dla pracowników szkół niesamorządowych ze środków publicznych oraz wprowadzenie w nich wszystkich zapisów Karty Nauczyciela – takie działania nasz Związek będzie popierał.

Nie zgodzimy się na likwidację dodatku wiejskiego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu bez wprowadzenia nowego systemu zapewniającego godne zarobki nauczycieli. Jednakowe pensum tzw. nauczycieli specjalistów i wpisanie ich do ustawy Karta Nauczyciela oraz określenie standardów ich zatrudnienia na poziomie krajowym w celu zapewnienia właściwej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i orientacji zawodowej dzieci i młodzieży w szkole, uporządkowanie zasad udzielania urlopu wypoczynkowego i nawiązywania, zmiany i rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem – to według Solidarności dobry kierunek zmian.

Zmiany w zakresie awansu zawodowego nauczycieli i związanego z tym nowego systemu oceniania ich pracy, rozszerzenie skali ocen o ocenę bardzo dobrą, brak powiązania awansu ze zmianą systemu wynagrodzeń nauczycieli, ograniczenie ilości chorób, z przyczyny których można udzielić nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, likwidacja tzw. funduszu zdrowia dla nauczycieli – uważamy za działania oszczędnościowe i manipulacyjne, których nasz Związek nie zaaprobuje.

Zbigniew Świerczek

Zastępca Przewodniczącego KSOiW NSZZ „Solidarność”