Tabela wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od 1 września 2020r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia ……… 2020 r. (poz. …)

WYSOKOŚĆ MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO W ZŁOTYCH OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2020 R.1) 

Poziom wykształcenia Stopnie awansu zawodowego nauczyciela
nauczyciel 

stażysta

nauczyciel

kontraktowy

nauczyciel 

mianowany

nauczyciel 

dyplomowany

1 Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym 2 949 3 034 3 445 4 046
2 Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym 2 818 2 823 3 002 3 523
3 Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie 2 800 2 818 2 841 3 079

1) Podstawę do ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stanowi najwyższy posiadany przez nauczyciela poziom wykształcenia.