List do Pana Prezydenta

Szanowny Pan  Andrzej Duda
Prezydent RP

Szanowny Panie Prezydencie,
Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zwraca się do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jako najwyższego przedstawiciela władz oraz gwaranta sprawiedliwego dialogu społecznego w Polsce o wznowienie rozmów z kierownictwem resortu edukacji w przedmiocie realizacji VI Punktu Porozumienia z 2019 r. Wskazane porozumienie pomiędzy rządem RP a NSZZ „Solidarność” zakłada powiązanie płacy nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.
NSZZ „Solidarność” jest zaniepokojony faktem, iż przedmiotowe mediacje zostały de facto zawieszone bez podania powodu i uzasadnienia. W tym miejscu warto zaznaczyć, iż od 5 stycznia 2022 r. Związek nie otrzymał żadnej nowej propozycji spotkania z reprezentantami Ministerstwa Edukacji i Nauki.
UZASADNIENIE
Pod koniec 2021 r. na wniosek przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Prezydent RP objął patronatem rozmowy między naszym Związkiem i rządem w sprawie realizacji porozumienia. Od 15 listopada 2021 r. toczyły się rozmowy, podczas których strona rządowa nie odniosła się konstruktywnie do naszego projektu i nie przedstawiła swojej koncepcji stricte realizującej podpisaną w 2019 r. umowę.
3 stycznia 2022 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki zaproponowało, aby od 2024 roku płace nauczycieli wzrastały o min. połowę wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2022 r. (w stosunku do 2021 r.). W związku z taką sytuacją, KSOiW zwróciła się do Kancelarii Prezydenta o przesunięcie zaplanowanych na 5 stycznia br. rozmów
Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ
do czasu przedstawienia przez stronę rządową poważnych propozycji odnośnie realizacji porozumienia. Do obecnej chwili nie otrzymaliśmy terminu kolejnego spotkania.
W tym miejscu warto zaznaczyć, iż nie zgadzamy się na wprowadzenie tzw. podwyżek będących zapłatą za dodatkową pracę (zwiększenie pensum) realizowanych kosztem zwolnienia kilkudziesięciu tysięcy nauczycieli z pracy. Nie zgadzamy się na likwidację dodatku na start dla stażystów i okrojenia nam zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Dzisiaj każdy składnik nauczycielskiego wynagrodzenia zależy od woli polityków w parlamencie, rządzie, samorządzie lokalnym. Uważamy, że płaca nauczyciela powinna być niezależna od politycznych decyzji. Chcemy, by związana była ona z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Nasz projekt zakłada, że stawki wynagrodzenia zasadniczego powinny być ustalonym procentem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce ogłoszonego przez GUS za poprzedni rok. Wówczas nasze płace rosłyby proporcjonalnie do średniej krajowej, a waloryzacja wynagrodzeń odbywałaby się w sposób automatyczny.
Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy jak na wstępie.
Z wyrazami szacunku
Przewodniczący
KSOiW NSZZ „Solidarność”
Ryszard Proksa