Składkę związkową na NSZZ „Solidarność” – odliczamy od dochodu

Składkę związkową na NSZZ „Solidarność” – odliczamy od dochodu
Od 1 stycznia 2022 r. (w zeznaniu podatkowym PIT za ub.r.) można odliczyć (od podstawy opodatkowania, czyli od dochodu przed opodatkowaniem) ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Roczny limit ulgi to 500 zł.

Czytaj dalej Składkę związkową na NSZZ „Solidarność” – odliczamy od dochodu

Oświadczenie Prezydium KSOiW 03-01-2023r.

page1image435023264 page1image435533360  page1image435554000

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania

Oświadczenie

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z dnia 3 stycznia 2023 roku
dotyczące zapowiedzi zwolnień grupowych nauczycieli

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z zaniepokojeniem, ale z wielkim oburzeniem przyjęło informacje, jakich udzielił Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki jednej z rozgłośni radiowych. Z doniesień wynika, że w perspektywie dwóch, trzech lat nastąpią masowe zwolnienia ok. 100 tys. nauczycieli. Winą za ten stan rzeczy minister obarcza wchodzący „potężny niż demograficzny zwłaszcza do szkół średnich”.

Z właściwym sobie zadufaniem minister Czarnek zapowiada powrót „na tapetę” rozwiązań nad którymi minister chce „dyskutować w styczniu i w kolejnych miesiącach po to, żeby – być może – jeszcze w pierwszym półroczu przyszłego roku stosowną ustawę uchwalić z jakąś perspektywą wejścia w życie konkretnych rozwiązań” [za PAP].

Tymczasem Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” od wielu lat opowiada się za przywróceniem zasady zaufania obywatela/pracownika do państwa poprzez reaktywowanie odebranego w 2009 roku uprawnienia nauczycieli do wcześniejszej emerytury (przywrócenia art. 88 Karty Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 roku). Ostrzegaliśmy, że nieprzywrócenie nauczycielom praw nabytych grozi grupowymi zwolnieniami tej grupy zawodowej. W ostatnim czasie wzywaliśmy ministra Czarnka do takich działań w grudniu 2021 roku podczas rozmów pod patronatem prezydenta RP i odstąpienia od forsowania irracjonalnego i abstrakcyjnego pomysłu jeszcze bardziej komplikującego sytuację pracowników pedagogicznych.

Niestety, arogancja i opieszałość ministra oraz niepodjęcie działań w tej sprawie spowodowało zagrożenie bytu wielu polskich rodzin. Dlatego Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZ „Solidarność” wzywa do natychmiastowego rozpoczęcia prac mających na celu rozwiązania palącego problemu dotykającego polskich nauczycieli i ich rodzin.

Jednocześnie oczekujemy, że oświadczenie ministra doprowadzi do realizacji wieloletniego postulatu NSZZ „Solidarność”, poprzez przywrócenie art. 88 Karty Nauczyciela i uzdrowi w ten sposób system emerytalny nauczycieli. Równocześnie, co stanowi integralną część pragmatyki zawodowej nauczycieli nastąpią pilne prace związane z sanacją systemu płacowego w powiązaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, na którego projekt KSOiW NSZZ „Solidarność” do dnia dzisiejszego nie otrzymała odpowiedzi MEiN. Zrealizowanie tych dwóch problemów doprowadziłoby do konsolidacji palących spraw, które ze szczególną mocą uwidoczniły się w ostatnim czasie.

Przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”

page1image433946896