Wszystkie wpisy, których autorem jest janstarzyk

Ulotka w sprawie proponowanych zmian przez MEiN

NSZZ

WALCZYMY O DOBRĄ POLSKĄ SZKOŁĘ

ŻĄDAMY REALIZACJI POROZUMIENIA         z RZĄDEM

z 7 KWIETNIA 2019 r!

DOMAGAMY SIĘ:

  • realnych podwyżek płac w oświacie

  • zwiększenia nakładów na oświatę

  • zapewnienia corocznej waloryzacji wynagrodzeń w oparciu o przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej

  • podniesienia rangi zawodu nauczyciela

MÓWIMY NIE:

  • zwiększeniu czasu pracy nauczyciela – do ponad 50 godzin tygodniowo

  • nowej formule „godzin karcianych” – dostępność nauczyciela w szkole przez dodatkowe 8 godzin tygodniowo bez wynagrodzenia

  • manipulowaniu informacją o podwyżkach – bez podwyżek

  • pozorowanemu dialogowi z NSZZ „Solidarność”

Sztab Protestacyjny Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania

NSZZ „Solidarność”    

Bardzo ważne dla członków Związku

Piotr Duda: Oczekiwany od ponad 30 lat postulat „S” stał się faktem! Będzie można odliczyć od podatku związkową składkę

 
Dzięki „Solidarności” będzie możliwość odliczenia składek związkowych od podatku dochodowego. To bardzo ważny krok w kierunku wzmocnienia dialogu społecznego i przede wszystkim bardzo ważna decyzja, jeśli chodzi o aspekt finansowy dla każdego pracownika – przekazał przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.
 Piotr Duda: Oczekiwany od ponad 30 lat postulat „S” stał się faktem! Będzie można odliczyć od podatku związkową składkę
/ fot. Marcin Żegliński / Tygodnik Solidarność /

Jeżeli będzie można odliczyć tę składkę, to z pewnością część pracowników będzie chętniej przystępowała do związków zawodowych, a to przecież wzmocni dialog społeczny – wyjaśnił Piotr Duda.

Przewodniczący „S” zwrócił uwagę, że zmiana ustawy o podatku dochodowym przywróci równowagę między związkiem pracodawców a związkami zawodowymi. 

– Do tej pory tej równowagi brakowało. Pracodawcy mogli sobie składki na swoje konfederacje przekazywać z kosztów zakładu pracy, a składki związkowe musieliśmy przekazywać po opłaconym przez nas podatku – zaznaczył.

 

Komunikat Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania z 25-08-2021r.

A A A

Komunikat Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podczas swoich obrad gościła Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, który odpowiadał na pytania członków Rady dotyczące braku realizacji Porozumienia z 2019 r., podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, przywrócenia art. 88 Karty Nauczyciela, projektu „Edukacji dla wszystkich”, odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. Minister zapowiedział przedstawienie nowych propozycji związanych z pragmatyką pracy nauczyciela w połowie września.

W związku z brakiem propozycji Ministerstwa dotyczących systemu wynagradzania nauczycieli po upływie dwóch miesięcy od pikiety ostrzegawczej, Rada podjęła stanowisko:

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania wzywa Rząd RP do realizacji Porozumienia podpisanego z NSZZ „Solidarność” 7 kwietnia 2019 r., które w najważniejszym postulacie dotyczyło zmiany systemu wynagradzania nauczycieli polegającego na uzależnieniu płac od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Żądamy wdrożenia od stycznia 2022 r. podwyżek wynagrodzeń na poziomie odzwierciedlającym społeczną rangę zawodu nauczyciela.

Jednocześnie domagamy się respektowania zasady zaufania do państwa i ochrony praw nabytych poprzez przywrócenie art. 88 Karty Nauczyciela umożliwiającego przechodzenie na emerytury nauczycieli na zasadach obowiązujących przed 2008 rokiem.

Monika Ćwiklińska

rzecznik prasowy

KSOiW NSZZ „Solidarność” 

Komunikat Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Warszawa, 25.06.2021 r. 

Komunikat Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Głównym tematem nadzwyczajnej Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” było odniesienie się po raz kolejny do niezrealizowania przez Rząd RP punktu VI Porozumienia z dnia 7 kwietnia 2019 r. Od dwóch lat nie przygotowano projektu systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu ze średnią płacą w gospodarce narodowej. Zamiast tego, Ministerstwo Edukacji i Nauki w „Materiale do dyskusji w ramach prac zespołu do spraw statusu zawodowego nauczycieli” przedstawiło propozycję bardzo niekorzystnych dla nauczycieli zmian w oświacie.

Rada KSOiW podjęła decyzję o zorganizowaniu pikiety ostrzegawczej pracowników oświaty przed gmachem Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie w dniu 1 lipca o godz. 12.00.

Ryszard Proksa

Przewodniczący

KSOiW NSZZ „Solidarność”

***************

 

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przedstawia propozycje dotyczące  poprawy statusu zawodowego nauczycieli.

 

Podstawowym warunkiem przystąpienia do negocjacji jest realizacja punktu VI Porozumienia z dnia 7 kwietnia 2019 r. Jest nim uzależnienie wynagrodzeń nauczycieli  od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Proponujemy jako kwotę wyjściową wynagrodzenia zasadniczego  dla nauczyciela stażysty przyjąć  współczynnik 80 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.  Przedstawiamy  tabelę z wyliczeniami dla pozostałych stopni awansu zawodowego.

Ponadto stanowczo nie zgadzamy się na przedstawioną w „Materiale do dyskusji w ramach prac zespołu do spraw statusu zawodowego nauczycieli” propozycji   zwiększania pensum dydaktycznego nauczycieli. W wielu szkołach  nie ma rezerw godzin ponadetatowych. Zwiększenie liczby godzin dydaktycznych spowodowałoby liczne zwolnienia. Obecnie zatrudnieni nauczyciele w znakomitej większości posiadają ponad 20-letni staż pracy i oczekują, że podobnie jak inne grupy zawodowe i społeczne skorzystają ze wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Niedopuszczalne jest narażanie tak wielu osób na zagrożenie utratą pracy.   

W kwestii uproszczenia   awansu zawodowego nauczycieli do trzech stopni nie wyrażamy sprzeciwu.  Nie zgadzamy się, aby w ocenie nauczycieli brały udział instytucje zewnętrzne. Wydaje się być sensownym, aby oceny dokonywało kuratorium jako instytucja sprawująca nadzór pedagogiczny. 

Nie uznajemy za zasadne wprowadzanie stopni specjalizacji zawodowych, gdyż uważamy , że wysiłek nauczycieli powinien być skoncentrowany na uczniach, zwłaszcza w rzeczywistości popandemicznej i w obliczu zagrożenia kolejna falą pandemii.

Oczekujemy również uregulowań prawnych, które spowodują uproszczenie wszelkich obowiązków , które nie są konieczne do  prawidłowego realizowania procesu nauczania i wychowywania. Akcentujemy, że wiele prac związanych z prawidłowym funkcjonowaniem szkoły nie wymaga umiejętności pedagogicznych i mogą być wykonywane przez innych pracowników. 

Przedstawiamy propozycję uproszczenia i przeorganizowania procesu dokumentowania:

Powinien zostać:

    • zapis tematu prowadzonych zajęć w dzienniku lekcyjnym, sprawdzenie obecności uczniów, ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów,

    • arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (w szkołach specjalnych),

    • wybór programu nauczania i określenie wymagań na poszczególne oceny,

    • awans zawodowy: tylko sprawozdanie na koniec stażu i dokumentacja formalna.

Należy zrezygnować z:

    • planów i sprawozdań (wychowawcy klasy, biblioteki szkolnej, pedagoga, psychologa, logopedy, zespołów samokształceniowych nauczycieli, kółek zainteresowań, zespołów wyrównawczych itp.),

    • arkusza oceny pracy własnej,

    • diagnozy klasy na koniec półrocza lub roku szkolnego,

    • sprawozdań z realizacji podstawy programowej (karty monitoringu),

    • ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej, w tym tworzenia ankiet,

    • monitorowania poziomu zadowolenia uczniów z prowadzonych zajęć,

    • indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych (wystarczy orzeczenie lub opinia z zaleceniami),

    • w awansie zawodowym – planu, opisu i analizy.

Czynności, które powinien wykonywać pracownik administracji:

    • drukowanie świadectw i arkuszy ocen, 

    • opracowywanie zestawień frekwencji.

Stanowczo sprzeciwiamy się również koncepcji jakiegokolwiek ograniczania zasobów funduszu socjalnego nauczycieli. 

Koncepcję  dotyczącą uregulowania urlopu nauczycieli oceniamy pozytywnie.