Wszystkie wpisy, których autorem jest janstarzyk

Ważne!!! Komunikat Kuratora Oświaty w Krakowie

KOMUNIKAT
MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY
odnośnie nowelizacji art. 42 ust. 2 pkt. 2) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Małopolski Kurator Oświaty informuje, że na mocy art. 1 pkt. 5) lit. a) w zw. z art. 13 pkt. 1) Ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2016.668, z dniem 1 września 2016 r. zmianie uległo brzmienie art. 42 ust. 2 pkt. 2) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz.U.2016.1379.

Czytaj dalej Ważne!!! Komunikat Kuratora Oświaty w Krakowie

Komunikat Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania

Warszawa, 23.08.2016 r.

 KOMUNIKAT

Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

z obrad Rady KSOiW w Warszawie 23 sierpnia 2016 r.

Przygotowanie pakietu osłonowego dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, dążenie do wzrostu wynagrodzeń w oświacie, dokumentowanie problemów związanych
ze stosowaniem art. 42 Karty Nauczyciela, zmiana zapisów w sprawie konkursów na dyrektorów placów
1)ek oświatowych – to najpilniejsze prace Rady KSOiW w nadchodzącym roku szkolnym.

Przewodniczący KSOiW Ryszard Proksa omówił przebieg i ustalenia ze spotkania Prezydium KSOiW z ministrem edukacji narodowej Anną Zalewską (patrz komunikat z 22 sierpnia br.).

Czytaj dalej Komunikat Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania

Apel Przewodniczącego Sekcji Krajowej Oświaty

 

Apel

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” apeluje do wszystkich oświatowych struktur Związku o przekazywanie udokumentowanych informacji dotyczących zamiaru zmuszania nauczycieli do prowadzenia dodatkowych, niepłatnych zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych w ramach znowelizowanego art. 42 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela.

Niektóre samorządy oraz dyrektorzy szkół i placówek oświatowych bezprawnie, nadinterpretując likwidację tzw. godzin karcianych od 1 września 2016 roku, przewidują w arkuszach organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017 nieodpłatne godziny pracy nauczycieli np. w świetlicach szkolnych, opieki w czasie wycieczek i imprez szkolnych, opieki podczas dowozów dzieci do szkół czy prowadzenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Aby w zarodku uciąć takie działania, chcemy jak najszybciej przedstawić  minister edukacji narodowej dowody takich praktyk. Mogą to być projekty arkuszy organizacyjnych, standardy czy założenia do sporządzania arkuszy organizacyjnych szkół, dodatkowe umowy z nauczycielami lub uchwały i zarządzenia władz samorządowych. Wszystkie informacje na powyższy temat prosimy niezwłocznie przekazywać do biura KSOiW mailem edukacja@solidarnosc.org.pl lub listownie. Nie pozwólmy na bezprawne zwiększanie naszego czasu pracy i zwalnianie nauczycieli poprzez likwidację etatów.

W imieniu Prezydium:                                            Ryszard Proksa

                                                                                               przewodniczący

                                                                                               KSOiW NSZZ „Solidarność”

 

Strona Główna

tras_sol

 Witamy na stronie Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty, Wychowania i Kultury w Chrzanowie z siedzibą przy  ul. 3-go Maja 1 III piętro.

Komisja Nasza prowadzi działalność w placówkach Oświatowych  w Powiecie chrzanowskim, Gminy Chrzanów, Gminy Libiąż oraz Gminy Babice.

Zrzesza nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

Związek zajmuje się obroną praw pracowniczych, dba o interesy nauczycieli oraz pracowników obsługi, zwłaszcza przy podziale środków z funduszu socjalnego. Bierze czynny udział w ustalaniu Regulaminów obowiązujących w Przedszkolach, Szkołach Gminy oraz Powiatu.

Członkowie związku mogą bezplatnie korzystać z porad prawnych dotyczących pracy i nie tylko.
W razie jakichkolwiek ruchów kadrowych dyrektor zawsze musi wcześniej powiadomić związek zawodowy, żeby dać wypowiedzenie pracownikowi. Również, niezrzeszony pracownik może zwrócić się do związku o ochronę praw pracowniczych. Decyzja o podjęciu ochrony należy do związku.

Wszystkim członkom związku przysługują zapomogi statutowe:
1)  z tytułu urodzenia dziecka 200,00 zł, w przypadku wychowywania dziecka tylko przez jednego rodzica, zasiłek przysługuje w podwójnej wysokości,
2)  z tytułu adopcji dziecka 200,00 zł
3)  z tytułu zgonu członków rodziny, rodziców (teściów)  100,00 zł
4)  z tytułu zgonu członka związku 300,00 zł