Wszystkie wpisy, których autorem jest janstarzyk

Komunikat Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania z dnia 17-06-2021r.

Warszawa, 17.06.2021 r.

Komunikat Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” krytycznie oceniła stan negocjacji dotyczących statusu zawodowego pracowników oświaty.

Niedopuszczalnym jest brak realizacji przez Rząd RP pkt. VI Porozumienia z 7 kwietnia 2019 r. dotyczącego opracowania do 2020 roku nowego systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu ze średnią płacą w gospodarce narodowej. Minęły już ponad dwa lata od czasu, gdy rząd zobowiązał się do spełnienia tego postulatu NSZZ „Solidarność”.

Rada KSOiW uważa, że brak realizacji Porozumienia oraz złożone stronie społecznej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki propozycje znacznie pogarszające warunki pracy i płacy nauczycieli powodują, iż niecelowe jest prowadzenie negocjacji w sprawie awansu zawodowego, oceny pracy czy odbiurokratyzowania funkcjonowania szkoły.

W związku z ogłoszoną przez rząd propozycją płacy minimalnej na 2022 rok w kwocie 3000 zł oczekujemy, aby Minister Edukacji i Nauki jednoznacznie zaproponował wysokość wynagrodzenia nauczyciela z wyższym wykształceniem i przygotowaniem pedagogicznym rozpoczynającym pracę w zawodzie.

Rada KSOiW podjęła decyzję o wycofaniu swoich przedstawicieli z udziału w spotkaniach grup tematycznych Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty do momentu przedstawienia przez Rząd RP propozycji zmiany systemu wynagradzania satysfakcjonującego obie strony.

Ryszard Proksa Przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”

 

Projekt stanowiska Rady KSOiW z 17 czerwca 2021 w sprawie projektu „Edukacja dla wszystkich”

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” stanowczo sprzeciwia się dalszemu prowadzeniu prac mających na celu wdrożenie projektu „Edukacja dla wszystkich”.

Przebieg dyskusji prowadzonej podczas posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji i Młodzieży w dniu 8 czerwca 2021 r. wzbudził jeszcze większe obawy o przyszłość szkół specjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz pracujących w nich nauczycieli. Działania Ministerstwa Edukacji i Nauki prowadzą do usytuowania jak największej liczby uczniów z niepełnosprawnościami w szkołach ogólnodostępnych i braku realizacji potrzeb wszystkich dzieci.

Sprzeciwiamy się burzeniu istniejącej sieci  placówek i instytucji niosących pomoc dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz niweczeniu wieloletniego dorobku nauczycieli szkolnictwa specjalnego, pedagogów, psychologów i innych specjalistów, a także pogorszeniu ich warunków pracy i płacy.

Kolejny raz postulujemy o poprawianie oraz wzmacnianie obecnego systemu, zwłaszcza w obszarze wczesnego wspomagania dzieci i ich rodzin. Oczekujemy również prawnego umocowania skuteczności egzekwowania wydawanych opinii i orzeczeń o pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.

Komunikat z posiedzenia zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty

A A A

Warszawa, 10.06.2021 r. 

Komunikat Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 

Posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty w dniu 10 czerwca 2021 r. dotyczyło ministerialnych propozycji zmian w systemie awansu zawodowego nauczyciela. Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” reprezentowali: Agata Adamek i Roman Laskowski. Przedstawiciele KSOiW wyrazili stanowisko, że podstawowym przedmiotem negocjacji powinien być system wynagradzania nauczycieli oraz finansowania oświaty. Nie można rozmawiać o stawianych nauczycielom wymaganiach bez określenia poziomu gratyfikacji za ich spełnienie. 

A. Adamek i R. Laskowski podkreślili, że przedstawione propozycje komplikują, zamiast upraszczać awans zawodowy nauczyciela. Takie rozwiązania niosłyby jeszcze większy rozrost biurokracji powodując zmniejszenie czasu, który nauczyciele chcieliby poświęcić swoim uczniom.

Podczas spotkania ustalono, że do 22 czerwca 2021 r. zostaną przekazane Ministerstwu Edukacji i Nauki uwagi na temat awansu zawodowego nauczycieli.

Monika Ćwiklińska

rzecznik prasowy

KSOiW NSZZ „Solidarność”

Zbieramy podpisy – emerytury stażowe

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W dn. 7 maja br. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podjęła decyzję o przygotowaniu obywatelskiego projektu ustawy wprowadzającej tzw. emerytury stażowe – umożliwiające osobom, które przepracowały 40 lat (mężczyźni) i 35 lat (kobiety) przejście na wcześniejszą emeryturę pod warunkiem zgromadzenia kapitału uprawniającego do otrzymanie najniższej emerytury.

Wykaz obywateli 2021ListaPodpisów link

Informacja w sprawie emerytur stażowych

Solidarność nie odstąpi od postulatu emerytur stażowych!

Solidarność nie odstąpi od postulatu emerytur stażowych!fot.pixabay.com

Wprowadzenie emerytur stażowych to jest dla nas najważniejszy postulat i od tego związek zawodowy Solidarność nie odstąpi – zadeklarował w piątek szef Solidarności Piotr Duda. W ciągu kilku tygodni związek ma przedstawić ścieżkę dojścia do tego, by projektem zajął się Sejm.

Wprowadzenie emerytur stażowych, z których kobiety mogłyby korzystać po 35 latach opłacania składek emerytalnych, a mężczyźni po 40 latach (bez względu na wiek), było jednym z punktów umów programowych, jakie Solidarność zawarła w kampanii prezydenckiej 2015 i 2020 r. z Andrzejem Dudą.

Podczas piątkowej konferencji prasowej w Katowicach przewodniczący Solidarności przypomniał, że w 2015 r., gdy z inicjatywy prezydenta Dudy obniżano wiek emerytalny, w projekcie stosownej ustawy mowa była również o emeryturach stażowych, jednak na ich wprowadzenie nie zgodziła się wówczas – jak mówił Piotr Duda – Zjednoczona Prawica.

 „Dzisiaj widzimy, że i Zjednoczona Prawica, ale także Pałac Prezydencki jest w tym temacie pasywny. Dlatego związek zawodowy Solidarność w najbliższych kilku tygodniach przedstawi swoją drogę dojścia do sytuacji, w której (…) ten gotowy, przygotowany przez +S+ projekt, znajdzie swoje miejsce – czyli w parlamencie zostanie przegłosowany przez posłów i wejdzie w życie”

– zadeklarował przewodniczący Solidarności.

 „To jest dla nas najważniejszy postulat i od tego związek zawodowy Solidarność nie odstąpi”

– zapewnił.

Przy emeryturach stażowych nie miałby znaczenia wiek, tak jak jest to teraz. Obecnie Polacy mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat – kobiety i 65 lat – mężczyźni.

Podczas katowickiej konferencji prasowej, poświęconej przede wszystkim sprzeciwowi Solidarności wobec potencjalnego podziału grupy energetycznej Tauron, Piotr Duda po raz kolejny zaapelował także do ministra zdrowia i rządu, by tzw. dodatki covidowe przysługiwały nie tylko lekarzom i pielęgniarkom, ale całemu personelowi walczącemu z COVID-19 – także m.in. sanitariuszom, salowym i pracownikom technicznym.

 „To, że nadal nie otrzymują oni tego dodatku, jest dla nas kompletnie niezrozumiałe. W taki sposób dzieli się to środowisko. Apeluję, aby ująć w tych dodatkach także tych pracowników”

– powiedział Piotr Duda.(PAP)

Debata o minimalnym wynagrodzeniu minimalnym w UE

Debata o minimalnym wynagrodzeniu w UE oznacza, że część polityków wyciągnęła wnioski z ostatniego kryzysu

Debata o minimalnym wynagrodzeniu w UE oznacza, że część polityków wyciągnęła wnioski z ostatniego kryzysufot.M.Żegliński

Od pewnego czasu w Brukseli toczy się dyskusja nad wprowadzeniem regulacji w sprawie wdrożenia standardów dotyczących minimalnego wynagrodzenia w Unii Europejskiej. Jest ona związana także z koniecznością wzmocnienia rokowań zbiorowych, o co na gruncie polskim od lat zabiega NSZZ „Solidarność”, wskazując na potrzebę przywrócenia praktyki w tym zakresie.

Wprowadzenie tych regulacji stanowi zasadniczą zmianę podejścia do kwestii zarządzania kryzysem w gospodarce. Jeszcze podczas kryzysu lat 2008-2009 dominowało przeświadczenie, że dla skutecznego przeciwdziałania jego negatywnym skutkom konieczne jest liberalizowanie gospodarki, co siłą rzeczy wiązało się z presją na obniżanie płacy minimalnej i uelastycznienie warunków zatrudnienia. W założeniach rozwiązania te miały pomóc przedsiębiorcom w niwelacji skutków kryzysu. Czas pokazał jednak, że przyjęte wówczas rozwiązanie okazało się nieskuteczne – nie spowodowało szybszego wychodzenia z kryzysu, a w wielu przypadkach, powodując negatywne skutki społeczne, doprowadziło do jego nasilenia. W konsekwencji skutki tamtego kryzysu odczuwalne są często do dzisiaj. Jako przykład można tu podać chociażby kraje południa Europy. O przyczynach takiego stanu rzeczy pisze w swoim artykule na łamach najnowszego wydania „TS” Mateusz Szymański, wskazując między innymi na postrzeganie kwestii płacowych wyłącznie przez pryzmat kosztowy, a negocjacji zbiorowych jako głównej przeszkody w uelastycznianiu rynku pracy. Warto zauważyć, że już w tamtym czasie Solidarność stanowczo protestowała przeciwko uelastycznianiu Kodeksu pracy – wskazywała zagrożenia, jakie tego rodzaju rozwiązania niosą za sobą. Tocząca się dzisiaj w Brukseli dyskusja nad potrzebą wprowadzenia dyrektywy daje nadzieję na to, że znaczna część polityków wyciągnęła wnioski z ostatniego kryzysu, chociaż i obecnie nie brakuje głosów sprzeciwu, zwłaszcza ze strony biznesu, a także niektórych rządów.

Wprowadzenie dyrektywy, co podkreśla Mateusz Szymański, może odegrać kluczową rolę w niwelowaniu negatywnych skutków kryzysu wywołanego pandemią. Kluczowe jest tutaj zapewnienie pracownikom minimalnego wynagrodzenia niezbędnego do zaspokojenia podstawowych potrzeb, co w znaczącym stopniu przyczyni się do utrzymania gospodarki, która w UE opiera się głównie na popycie. Nie mniej istotna jest także kwestia rokowań zbiorowych, które w założeniach dyrektywy miałyby osiągnąć poziom 70 procent objętych nimi pracowników. Przyjęcie tych rozwiązań jest jednym z głównych postulatów NSZZ „Solidarność”, która o konieczności ich wprowadzenia mówi od lat. Bezpośrednio po ukazaniu się projektu dyrektywy Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda zwrócił się do polskich przedstawicieli w europarlamencie ze wszystkich opcji politycznych z apelem o włączenie się do prac nad tym projektem. 

Michał Ossowski