Archiwum kategorii: Bez kategorii

Nowa kwota podlegająca odliczenia od podatku

Nawet 500 zł będą mogli odliczyć od dochodu w rozliczeniu PIT za 2022 rok pracownicy będący członkami związku zawodowego. 12 maja Sejm przyjął rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzający m.in. tę właśnie ważną dla członków związku zmianę.

Pracodawcy od lat mogli odliczać od podatków składkę za przynależność do związków pracodawców. Pracownicy zrzeszeni w związkach zawodowych takiej możliwości nie mieli. Tę niesprawiedliwość udało się wreszcie usunąć. To dobra informacja dla członków wszystkich związków zawodowych w naszym kraju – mówi Piotr Nowak, wiceprzewodniczący śląsko-dąbrowskiej „S”. – 500 zł odliczenia od podstawy opodatkowania to może nie jest oszałamiająca suma, ale można powiedzieć, że pierwszy, kluczowy krok, został zrobiony – dodaje Nowak.

Początkowo przepisy „Polskiego Ładu” zakładały, że suma odliczenia składek członkowskich na rzecz związku zawodowego będzie wynosiła maksymalnie 300 zł. Dzięki poprawce zgłoszonej przez NSZZ „Solidarność” w trakcie konsultacji publicznych limit ten został zwiększony o 200 zł. Ministerstwo Finansów zgodziło się na zaproponowaną modyfikację, zaznaczając, że wobec zmniejszenia stawki podatku z 17 proc. do 12 proc. uzasadnione jest podwyższenie limitu odliczenia.

Jak podał resort finansów, powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego, w 2018 roku w Polsce aktywnie działało 12,5 tys. organizacji związków zawodowych. Zrzeszały ponad 1,5 mln osób. Członkowie związków stanowili 4,9 proc. w odniesieniu do dorosłej ludności Polski oraz 16,3 proc. zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w zakładach zatrudniających powyżej 9 osób.

źródło freepik.com

SEKCJA

Majówka z „Solidarnością Zapraszamy!

Serdeczne zapraszamy na organizowaną przez Region Małopolski tradycyjną Majówkę z „Solidarnością”. Majówka  odbędzie się w Centrum Aktywnego Wypoczynku BOREK w Miejscowości  Borek koło Bochni w dniu 28 maja2022r.  w godz. 11:00 do 19:00

Zapraszamy  członków naszego Związku wraz z Rodzinami! czeka  na Was wiele atrakcji

Zapisy przyjmujemy do 12 maja 2022 w siedzibie Komisji

Szczegóły na www.centrumborek.pl

Projekt zmian Karty Nauczyciela

Projekt

USTAWA z dnia……………… r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela 

Art. 1. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozdziału 12 otrzymuje brzmienie:

„Przepisy epizodyczne, przejściowe i końcowe”;

2) po art. 93 dodaje się art. 93a w brzmieniu:

„Art. 93a. 1. W okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli ustalone w sposób określony w art. 30 ust. 3 zwiększa się o 4,4%.

  1. Ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o średnim wynagrodzeniu nauczycieli, o którym mowa w art. 30 ust. 3, w okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. należy przez to rozumieć średnie wynagrodzenie nauczycieli ustalone w sposób określony w art. 30 ust. 3, zwiększone o 4,4%.”.

Art. 2. Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku ze zwiększeniem średniego wynagrodzenia nauczycieli, o którym mowa w art. 93a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, następuje nie później niż do dnia 30 czerwca 2022 r., z wyrównaniem od dnia 1 maja 2022 r. Przepisu art. 30 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się.

Art. 3. Zwiększenia średniego wynagrodzenia nauczycieli, o którym mowa w art. 93a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do ustalania w roku 2022 środków, o których mowa w art. 1–3 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 (Dz. U. poz. 2445).

Art. 4. W roku 2022 część oświatowa subwencji ogólnej, o której mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, 1901 i 1927), ulega zwiększeniu o kwotę 1.671.100 tys. zł ze środków rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na zmiany systemowe w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, w tym w finansowaniu zadań oświatowych.

Art. 5. W związku ze zwiększeniem wynagrodzeń, o którym mowa w art. 93a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, o którym mowa w art. 4, kwota dotacji, o której mowa w art. 15–21, art. 25 ust. 1–4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28–30, art. 31 ust. 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 i 2445), ulega dodatkowej aktualizacji, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 4 tej ustawy. Aktualizacji dokonuje się nie później niż do dnia 30 czerwca 2022 r.

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Czytaj dalej Projekt zmian Karty Nauczyciela

Apel Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania do Ministerstwa Edukacji i Nauki

Warszawa, 3 marca 2022 r.

Szanowny Pan Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” apeluje do Ministra Edukacji i Nauki o pilne podjęcie rozmów w sprawie trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się polscy nauczyciele i placówki oświatowe, w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Czytaj dalej Apel Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania do Ministerstwa Edukacji i Nauki

List do Pana Prezydenta

Szanowny Pan  Andrzej Duda
Prezydent RP

Szanowny Panie Prezydencie,
Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zwraca się do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jako najwyższego przedstawiciela władz oraz gwaranta sprawiedliwego dialogu społecznego w Polsce o wznowienie rozmów z kierownictwem resortu edukacji w przedmiocie realizacji VI Punktu Porozumienia z 2019 r. Wskazane porozumienie pomiędzy rządem RP a NSZZ „Solidarność” zakłada powiązanie płacy nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.
NSZZ „Solidarność” jest zaniepokojony faktem, iż przedmiotowe mediacje zostały de facto zawieszone bez podania powodu i uzasadnienia. W tym miejscu warto zaznaczyć, iż od 5 stycznia 2022 r. Związek nie otrzymał żadnej nowej propozycji spotkania z reprezentantami Ministerstwa Edukacji i Nauki.
UZASADNIENIE
Pod koniec 2021 r. na wniosek przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Prezydent RP objął patronatem rozmowy między naszym Związkiem i rządem w sprawie realizacji porozumienia. Od 15 listopada 2021 r. toczyły się rozmowy, podczas których strona rządowa nie odniosła się konstruktywnie do naszego projektu i nie przedstawiła swojej koncepcji stricte realizującej podpisaną w 2019 r. umowę.
3 stycznia 2022 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki zaproponowało, aby od 2024 roku płace nauczycieli wzrastały o min. połowę wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2022 r. (w stosunku do 2021 r.). W związku z taką sytuacją, KSOiW zwróciła się do Kancelarii Prezydenta o przesunięcie zaplanowanych na 5 stycznia br. rozmów
Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ
do czasu przedstawienia przez stronę rządową poważnych propozycji odnośnie realizacji porozumienia. Do obecnej chwili nie otrzymaliśmy terminu kolejnego spotkania.
W tym miejscu warto zaznaczyć, iż nie zgadzamy się na wprowadzenie tzw. podwyżek będących zapłatą za dodatkową pracę (zwiększenie pensum) realizowanych kosztem zwolnienia kilkudziesięciu tysięcy nauczycieli z pracy. Nie zgadzamy się na likwidację dodatku na start dla stażystów i okrojenia nam zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Dzisiaj każdy składnik nauczycielskiego wynagrodzenia zależy od woli polityków w parlamencie, rządzie, samorządzie lokalnym. Uważamy, że płaca nauczyciela powinna być niezależna od politycznych decyzji. Chcemy, by związana była ona z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Nasz projekt zakłada, że stawki wynagrodzenia zasadniczego powinny być ustalonym procentem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce ogłoszonego przez GUS za poprzedni rok. Wówczas nasze płace rosłyby proporcjonalnie do średniej krajowej, a waloryzacja wynagrodzeń odbywałaby się w sposób automatyczny.
Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy jak na wstępie.
Z wyrazami szacunku
Przewodniczący
KSOiW NSZZ „Solidarność”
Ryszard Proksa