Komunikat z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Płocku w dniach 12 – 13 lutego 2020 roku

Płock, 13.02.2020 r.

W dniach 12 i 13 lutego 2020 roku w Płocku obradowała Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Rada po raz kolejny wyraziła żądanie realizacji punktu VI. Porozumienia podpisanego między Rządem RP a NSZZ „Solidarność” w dniu 7 kwietnia 2019 r. Punkt ten dotyczy opracowania i uzgodnienia ze związkami zawodowymi nowego systemu wynagradzania nauczycieli od 2020 roku. 

Przewodniczący Ryszard Proksa podkreślił, że niewypełnienie przez stronę rządową podjętego zobowiązania, spowodowało spłaszczenie stawek minimalnego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. 

Zdecydowana większość członków Rady opowiedziała się za koniecznością gruntownej nowelizacji ustawy Karta nauczyciela w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej. Przedstawiciele regionalnych sekcji oświaty i wychowania z całego kraju wskazywali na liczne nieprawidłowości pracy rzeczników i komisji dyscyplinarnych, a także na niepokojące zjawisko wywierania presji na ich pracę przez Rzecznika Praw Dziecka i niektórych kuratorów oświaty. W związku z tym, że przygotowanie propozycji zmian legislacyjnych w tym zakresie wymaga szerokiej związkowej debaty, a prace w Zespole  do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty przy MEN są w toku, Rada zdecydowanie opowiedziała się za usunięciem w całości ust. 2a Art. 75 KN.

Członkowie Rady sygnalizowali problemy i nieprawidłowości dotyczące: powoływania komisji antymobbingowych w placówkach oświatowych, tworzenia tzw. „IPET-ów”, funkcjonowania  edukacji włączającej, wydatkowania środków na doskonalenie zawodowe, a także wprowadzania centrów usług wspólnych przez samorządy. Ponownie wskazali na konieczność ustalenia właściwego miejsca i roli rodziców w systemie oświaty. 

Rada KSOiW podtrzymała przyjęte przed wieloma laty  i ciągle aktualne postulaty przywrócenia Art. 88 KN dającego możliwość odchodzenia na emeryturę po 30 latach pracy oraz objęcia przepisami KN wszystkich nauczycieli. 

W drugim dniu gościem obrad był Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski, który odpowiadał na liczne pytania członków Rady. Na stronie internetowej KSOiW zostanie zamieszczona relacja z przebiegu tej debaty.

Kolega Leszek Brzeski przedstawił projekt organizacji 800-kilometrowej Narodowej Sztafety Wolności i Solidarności im. Jana Pawła II z Giewontu do Gdańska z okazji 40 rocznicy powstania naszego Związku.

Rada przyjęła sprawozdanie z realizacji budżetu za 2019 rok i uchwaliła plan finansowy na 2020 rok.

Monika Ćwiklińska

Rzecznik prasowy

KSOiW NSZZ „Solidarność”

Komunikat Komisji Krajowej

 

Warszawa, 29.01.2020 r.

W dniu 29 stycznia 2020 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy z Komisją Krajową NSZZ „Solidarność” z okazji przypadającego na 2020 rok 40 rocznicy powstania naszego Związku.

Podczas obrad Przewodniczący Krajowej Sekcji  Oświaty i Wychowania Ryszard Proksa zabrał głos przypominając o braku realizacji przez rząd RP VI punktu porozumienia, które zawarte zostało 7 kwietnia 2019 r. z naszym związkiem. Stwierdził, że strona rządowa – wówczas pod przewodnictwem pani wicepremier Beaty Szydło  – zobowiązała się do końca 2019 r. opracować i uzgodnić ze związkami zawodowymi nowy system wynagradzania nauczycieli. Jednak prace w tym zakresie nawet się nie rozpoczęły. Dowodem tego, jak ważne jest spełnienie tego zobowiązania, była konieczność podniesienia od stycznia 2020 r. minimalnych stawek wynagrodzenia grupie nauczycieli tak, aby ich wysokość nie była niższa, niż płaca minimalna w kraju. 

Przewodniczący Proksa przypomniał również o skierowanym przez KSOiW liście do premiera Mateusza Morawieckiego oraz poparciu naszych starań w tej sprawie przez Prezydium Komisji Krajowej. Zwrócił się do Prezydenta RP z apelem o wsparcie naszych działań zmierzających do wypełnienia podjętych przez rząd zobowiązań wobec nauczycieli. 

Monika Ćwiklińska

Rzecznik prasowy

KSOiW NSZZ „Solidarność”