Komunikat Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Warszawa, 25.06.2021 r. 

Komunikat Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Głównym tematem nadzwyczajnej Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” było odniesienie się po raz kolejny do niezrealizowania przez Rząd RP punktu VI Porozumienia z dnia 7 kwietnia 2019 r. Od dwóch lat nie przygotowano projektu systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu ze średnią płacą w gospodarce narodowej. Zamiast tego, Ministerstwo Edukacji i Nauki w „Materiale do dyskusji w ramach prac zespołu do spraw statusu zawodowego nauczycieli” przedstawiło propozycję bardzo niekorzystnych dla nauczycieli zmian w oświacie.

Rada KSOiW podjęła decyzję o zorganizowaniu pikiety ostrzegawczej pracowników oświaty przed gmachem Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie w dniu 1 lipca o godz. 12.00.

Ryszard Proksa

Przewodniczący

KSOiW NSZZ „Solidarność”

***************

 

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przedstawia propozycje dotyczące  poprawy statusu zawodowego nauczycieli.

 

Podstawowym warunkiem przystąpienia do negocjacji jest realizacja punktu VI Porozumienia z dnia 7 kwietnia 2019 r. Jest nim uzależnienie wynagrodzeń nauczycieli  od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Proponujemy jako kwotę wyjściową wynagrodzenia zasadniczego  dla nauczyciela stażysty przyjąć  współczynnik 80 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.  Przedstawiamy  tabelę z wyliczeniami dla pozostałych stopni awansu zawodowego.

Ponadto stanowczo nie zgadzamy się na przedstawioną w „Materiale do dyskusji w ramach prac zespołu do spraw statusu zawodowego nauczycieli” propozycji   zwiększania pensum dydaktycznego nauczycieli. W wielu szkołach  nie ma rezerw godzin ponadetatowych. Zwiększenie liczby godzin dydaktycznych spowodowałoby liczne zwolnienia. Obecnie zatrudnieni nauczyciele w znakomitej większości posiadają ponad 20-letni staż pracy i oczekują, że podobnie jak inne grupy zawodowe i społeczne skorzystają ze wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Niedopuszczalne jest narażanie tak wielu osób na zagrożenie utratą pracy.   

W kwestii uproszczenia   awansu zawodowego nauczycieli do trzech stopni nie wyrażamy sprzeciwu.  Nie zgadzamy się, aby w ocenie nauczycieli brały udział instytucje zewnętrzne. Wydaje się być sensownym, aby oceny dokonywało kuratorium jako instytucja sprawująca nadzór pedagogiczny. 

Nie uznajemy za zasadne wprowadzanie stopni specjalizacji zawodowych, gdyż uważamy , że wysiłek nauczycieli powinien być skoncentrowany na uczniach, zwłaszcza w rzeczywistości popandemicznej i w obliczu zagrożenia kolejna falą pandemii.

Oczekujemy również uregulowań prawnych, które spowodują uproszczenie wszelkich obowiązków , które nie są konieczne do  prawidłowego realizowania procesu nauczania i wychowywania. Akcentujemy, że wiele prac związanych z prawidłowym funkcjonowaniem szkoły nie wymaga umiejętności pedagogicznych i mogą być wykonywane przez innych pracowników. 

Przedstawiamy propozycję uproszczenia i przeorganizowania procesu dokumentowania:

Powinien zostać:

    • zapis tematu prowadzonych zajęć w dzienniku lekcyjnym, sprawdzenie obecności uczniów, ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów,

    • arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (w szkołach specjalnych),

    • wybór programu nauczania i określenie wymagań na poszczególne oceny,

    • awans zawodowy: tylko sprawozdanie na koniec stażu i dokumentacja formalna.

Należy zrezygnować z:

    • planów i sprawozdań (wychowawcy klasy, biblioteki szkolnej, pedagoga, psychologa, logopedy, zespołów samokształceniowych nauczycieli, kółek zainteresowań, zespołów wyrównawczych itp.),

    • arkusza oceny pracy własnej,

    • diagnozy klasy na koniec półrocza lub roku szkolnego,

    • sprawozdań z realizacji podstawy programowej (karty monitoringu),

    • ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej, w tym tworzenia ankiet,

    • monitorowania poziomu zadowolenia uczniów z prowadzonych zajęć,

    • indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych (wystarczy orzeczenie lub opinia z zaleceniami),

    • w awansie zawodowym – planu, opisu i analizy.

Czynności, które powinien wykonywać pracownik administracji:

    • drukowanie świadectw i arkuszy ocen, 

    • opracowywanie zestawień frekwencji.

Stanowczo sprzeciwiamy się również koncepcji jakiegokolwiek ograniczania zasobów funduszu socjalnego nauczycieli. 

Koncepcję  dotyczącą uregulowania urlopu nauczycieli oceniamy pozytywnie. 

 

 

Komunikat Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania z dnia 17-06-2021r.

Warszawa, 17.06.2021 r.

Komunikat Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” krytycznie oceniła stan negocjacji dotyczących statusu zawodowego pracowników oświaty.

Niedopuszczalnym jest brak realizacji przez Rząd RP pkt. VI Porozumienia z 7 kwietnia 2019 r. dotyczącego opracowania do 2020 roku nowego systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu ze średnią płacą w gospodarce narodowej. Minęły już ponad dwa lata od czasu, gdy rząd zobowiązał się do spełnienia tego postulatu NSZZ „Solidarność”.

Rada KSOiW uważa, że brak realizacji Porozumienia oraz złożone stronie społecznej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki propozycje znacznie pogarszające warunki pracy i płacy nauczycieli powodują, iż niecelowe jest prowadzenie negocjacji w sprawie awansu zawodowego, oceny pracy czy odbiurokratyzowania funkcjonowania szkoły.

W związku z ogłoszoną przez rząd propozycją płacy minimalnej na 2022 rok w kwocie 3000 zł oczekujemy, aby Minister Edukacji i Nauki jednoznacznie zaproponował wysokość wynagrodzenia nauczyciela z wyższym wykształceniem i przygotowaniem pedagogicznym rozpoczynającym pracę w zawodzie.

Rada KSOiW podjęła decyzję o wycofaniu swoich przedstawicieli z udziału w spotkaniach grup tematycznych Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty do momentu przedstawienia przez Rząd RP propozycji zmiany systemu wynagradzania satysfakcjonującego obie strony.

Ryszard Proksa Przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”

 

Projekt stanowiska Rady KSOiW z 17 czerwca 2021 w sprawie projektu „Edukacja dla wszystkich”

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” stanowczo sprzeciwia się dalszemu prowadzeniu prac mających na celu wdrożenie projektu „Edukacja dla wszystkich”.

Przebieg dyskusji prowadzonej podczas posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji i Młodzieży w dniu 8 czerwca 2021 r. wzbudził jeszcze większe obawy o przyszłość szkół specjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz pracujących w nich nauczycieli. Działania Ministerstwa Edukacji i Nauki prowadzą do usytuowania jak największej liczby uczniów z niepełnosprawnościami w szkołach ogólnodostępnych i braku realizacji potrzeb wszystkich dzieci.

Sprzeciwiamy się burzeniu istniejącej sieci  placówek i instytucji niosących pomoc dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz niweczeniu wieloletniego dorobku nauczycieli szkolnictwa specjalnego, pedagogów, psychologów i innych specjalistów, a także pogorszeniu ich warunków pracy i płacy.

Kolejny raz postulujemy o poprawianie oraz wzmacnianie obecnego systemu, zwłaszcza w obszarze wczesnego wspomagania dzieci i ich rodzin. Oczekujemy również prawnego umocowania skuteczności egzekwowania wydawanych opinii i orzeczeń o pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.

Komunikat z posiedzenia zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty

A A A

Warszawa, 10.06.2021 r. 

Komunikat Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 

Posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty w dniu 10 czerwca 2021 r. dotyczyło ministerialnych propozycji zmian w systemie awansu zawodowego nauczyciela. Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” reprezentowali: Agata Adamek i Roman Laskowski. Przedstawiciele KSOiW wyrazili stanowisko, że podstawowym przedmiotem negocjacji powinien być system wynagradzania nauczycieli oraz finansowania oświaty. Nie można rozmawiać o stawianych nauczycielom wymaganiach bez określenia poziomu gratyfikacji za ich spełnienie. 

A. Adamek i R. Laskowski podkreślili, że przedstawione propozycje komplikują, zamiast upraszczać awans zawodowy nauczyciela. Takie rozwiązania niosłyby jeszcze większy rozrost biurokracji powodując zmniejszenie czasu, który nauczyciele chcieliby poświęcić swoim uczniom.

Podczas spotkania ustalono, że do 22 czerwca 2021 r. zostaną przekazane Ministerstwu Edukacji i Nauki uwagi na temat awansu zawodowego nauczycieli.

Monika Ćwiklińska

rzecznik prasowy

KSOiW NSZZ „Solidarność”

Zbieramy podpisy – emerytury stażowe

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W dn. 7 maja br. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podjęła decyzję o przygotowaniu obywatelskiego projektu ustawy wprowadzającej tzw. emerytury stażowe – umożliwiające osobom, które przepracowały 40 lat (mężczyźni) i 35 lat (kobiety) przejście na wcześniejszą emeryturę pod warunkiem zgromadzenia kapitału uprawniającego do otrzymanie najniższej emerytury.

Wykaz obywateli 2021ListaPodpisów link