Komunikat Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Warszawa, 25.06.2021 r. 

Komunikat Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Głównym tematem nadzwyczajnej Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” było odniesienie się po raz kolejny do niezrealizowania przez Rząd RP punktu VI Porozumienia z dnia 7 kwietnia 2019 r. Od dwóch lat nie przygotowano projektu systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu ze średnią płacą w gospodarce narodowej. Zamiast tego, Ministerstwo Edukacji i Nauki w „Materiale do dyskusji w ramach prac zespołu do spraw statusu zawodowego nauczycieli” przedstawiło propozycję bardzo niekorzystnych dla nauczycieli zmian w oświacie.

Rada KSOiW podjęła decyzję o zorganizowaniu pikiety ostrzegawczej pracowników oświaty przed gmachem Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie w dniu 1 lipca o godz. 12.00.

Ryszard Proksa

Przewodniczący

KSOiW NSZZ „Solidarność”

***************

 

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przedstawia propozycje dotyczące  poprawy statusu zawodowego nauczycieli.

 

Podstawowym warunkiem przystąpienia do negocjacji jest realizacja punktu VI Porozumienia z dnia 7 kwietnia 2019 r. Jest nim uzależnienie wynagrodzeń nauczycieli  od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Proponujemy jako kwotę wyjściową wynagrodzenia zasadniczego  dla nauczyciela stażysty przyjąć  współczynnik 80 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.  Przedstawiamy  tabelę z wyliczeniami dla pozostałych stopni awansu zawodowego.

Ponadto stanowczo nie zgadzamy się na przedstawioną w „Materiale do dyskusji w ramach prac zespołu do spraw statusu zawodowego nauczycieli” propozycji   zwiększania pensum dydaktycznego nauczycieli. W wielu szkołach  nie ma rezerw godzin ponadetatowych. Zwiększenie liczby godzin dydaktycznych spowodowałoby liczne zwolnienia. Obecnie zatrudnieni nauczyciele w znakomitej większości posiadają ponad 20-letni staż pracy i oczekują, że podobnie jak inne grupy zawodowe i społeczne skorzystają ze wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Niedopuszczalne jest narażanie tak wielu osób na zagrożenie utratą pracy.   

W kwestii uproszczenia   awansu zawodowego nauczycieli do trzech stopni nie wyrażamy sprzeciwu.  Nie zgadzamy się, aby w ocenie nauczycieli brały udział instytucje zewnętrzne. Wydaje się być sensownym, aby oceny dokonywało kuratorium jako instytucja sprawująca nadzór pedagogiczny. 

Nie uznajemy za zasadne wprowadzanie stopni specjalizacji zawodowych, gdyż uważamy , że wysiłek nauczycieli powinien być skoncentrowany na uczniach, zwłaszcza w rzeczywistości popandemicznej i w obliczu zagrożenia kolejna falą pandemii.

Oczekujemy również uregulowań prawnych, które spowodują uproszczenie wszelkich obowiązków , które nie są konieczne do  prawidłowego realizowania procesu nauczania i wychowywania. Akcentujemy, że wiele prac związanych z prawidłowym funkcjonowaniem szkoły nie wymaga umiejętności pedagogicznych i mogą być wykonywane przez innych pracowników. 

Przedstawiamy propozycję uproszczenia i przeorganizowania procesu dokumentowania:

Powinien zostać:

    • zapis tematu prowadzonych zajęć w dzienniku lekcyjnym, sprawdzenie obecności uczniów, ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów,

    • arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (w szkołach specjalnych),

    • wybór programu nauczania i określenie wymagań na poszczególne oceny,

    • awans zawodowy: tylko sprawozdanie na koniec stażu i dokumentacja formalna.

Należy zrezygnować z:

    • planów i sprawozdań (wychowawcy klasy, biblioteki szkolnej, pedagoga, psychologa, logopedy, zespołów samokształceniowych nauczycieli, kółek zainteresowań, zespołów wyrównawczych itp.),

    • arkusza oceny pracy własnej,

    • diagnozy klasy na koniec półrocza lub roku szkolnego,

    • sprawozdań z realizacji podstawy programowej (karty monitoringu),

    • ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej, w tym tworzenia ankiet,

    • monitorowania poziomu zadowolenia uczniów z prowadzonych zajęć,

    • indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych (wystarczy orzeczenie lub opinia z zaleceniami),

    • w awansie zawodowym – planu, opisu i analizy.

Czynności, które powinien wykonywać pracownik administracji:

    • drukowanie świadectw i arkuszy ocen, 

    • opracowywanie zestawień frekwencji.

Stanowczo sprzeciwiamy się również koncepcji jakiegokolwiek ograniczania zasobów funduszu socjalnego nauczycieli. 

Koncepcję  dotyczącą uregulowania urlopu nauczycieli oceniamy pozytywnie.