Działalność

Pismo do Pana Burmistrza w sprawie nadgodzin

W dniu 15-09-2018r. Komisja brała udział w proteście przed Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie

Protest w Warszawie w dniu 15-09-br.

Odpowiedź Pana Burmistrza na ostatnie pismo z dnia 1 5-06-br.  w sprawie wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi

ScanOdpBurmChrz

Odpowiedź Pana Burmistrza na wcześniejsze pismo w sprawie wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi.

Odpowiedź Burmostrza-pismo

W załączeniu stanowiska Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Oświaty Regionu Małopolski na nową kadencję tj, 2018-2022.

Załączniki  StanowiskaWZDSekcji

 

Pismo do Pana Burmistrza w sprawie nieprawidłowości w wynagradzaniu pracowników administracji i obsługi.

List otwarty Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

link   List otwarty 

Interpretacja prawna w związku z nielegalnym zatrudnianiem nauczycieli w ramach godzin niepłatnych.

Chrzanów , dnia. 12.10. 2016 r.

Szanowni Państwo dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

W związku z informacjami przekazywanymi do MK NSZZ „Solidarność” POWiK w Chrzanowie, dotyczącymi naruszania przez dyrektorów szkół przepisów Karty Nauczyciela i Kodeksu pracy informujemy, że przydzielenie nauczycielowi godzin bez wynagrodzenia jest niezgodne z prawem i może skutkować mandatem karnym nałożonym na dyrektora szkoły przez Państwową Inspekcję Pracy nakazem wypłaty wynagrodzenia, lub roszczeniem pracownika o wypłatę wynagrodzenia zgodnie z art. 291 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. z późn. zm.) w zw. z art. 118 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380).

Z uwagi na to, że tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć określony jest w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, a  kwestie wynagrodzeń nauczycieli reguluje art. 30 i art.  35 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. z późn. zm.), który mówi, że wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczyciela i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy, to każda taka godzina dydaktyczna, wychowawcza lub opiekuńcza powinna być traktowana jako godzina ponadwymiarowa., za którą należy się nauczycielowi wynagrodzenie.

Zarówno oświadczenie woli nauczyciela o chęci pracy za darmo, jak i brak dokumentacji realizacji pracy, na wyraźne polecenie dyrektora nie mają mocy wiążącej i nie zwalniają pracodawcy z wypłaty wynagrodzenia, gdyż zgodnie z art.  84 Kodeksu pracy, pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia, ani przenieść tego prawa na inną osobę.

Ponadto należy zauważyć, że zgodnie z art.  183c §  1 i 2 Kodeksu Pracy, pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości, a wynagrodzenie  to, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter. Co ważniejsze, art.  80 kodeksu pracy mówi, że wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, co ma miejsce w przypadku realizacji przez nauczyciela

  1. „koła zainteresowań”, czy zajęć wyrównawczych. Można jeszcze wskazać art.  149§ 1 Kodeksu Pracy, w którym mowa, że pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą, co oznacza, że nie może on zakazać pracownikowi dokumentowania i ewidencjonowania realizowanych przez siebie zajęć.

W związku z powyższym wnosimy o zaprzestanie naruszania prawa i odstąpienie od bezprawnego narzucania pracownikom dodatkowych niepłatnych zajęć, a także nakłaniania ich do składania, nie mających mocy prawnej, oświadczeń woli.

W przypadku pojawienia się informacji o kontynuacji działań bezprawnych, będziemy zmuszeni powiadomić Państwową Inspekcję Pracy, w celu podjęcia stosownych działań.

Za Komisję

Przewodniczący

Jan Starżyk

 

Apel Prezydium KSOiW do struktur Związku 22.04.2016

 

Przedstawiamy pismo jakie otrzymaliśmy od Panstwowej Inspekcji Pracy po kontroli w ZS-G w Libiążu w sprawie Regulaminu ZFŚS.

Opinia po kontroliPIP 2016

 

 Apel Przewodniczącego Sekcji Oświaty.

 

 Koleżanki  i Koledzy,

Członkowie NSZZ „Solidarność”,

Nauczyciele i Pracownicy Oświaty!

 Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zwraca się z apelem o zgłaszanie propozycji, uwag, które byłyby podstawą dyskusji nad aktualizacją programu edukacyjnego Sekcji. Chcemy przedstawić go podczas Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w maju 2016 r.

Planujemy, aby podstawą projektu programu edukacyjnego Sekcji były:

  1. Uwagi zgłaszane przez Sekcje Regionalne, Komisje Zakładowe/Międzyzakładowe, Koła w szkołach,
  2. Plan i harmonogram edukacyjny ogłoszone przez MEN,
  3. Decyzje WZD Sekcji z … maja 2016roku.

Wiemy, że problemów jest wciąż dużo: zbyt niskie płace pracowników oświaty, warunki i czas pracy nauczycieli, zwolnienia i likwidacje szkół, potrzeba zmian programowych, w zakresie oceniania-egzaminowania,

 Gorąco apelujemy o włączenie się do debaty na tematy edukacyjne.  Zaprośmy do udziału także osoby, które jeszcze nie są członkami Związku.

TYLKO RAZEM JESTEŚMY SILNI !!!

Z poważaniem

 Ryszard Proksa

Przewodniczący SKOiW NSZZ „

 

W związku z odstąpieniem przez Burmistrza  od negocjacji Regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Libiąż przedstawiamy pismo z jakim Komisja wystąpiła do Burmistrza

Chrzanów dnia, 2015-12-09

Szanowny Pan      Jacek Latko  Burmistrz Libiąża 32 – 590 Libiąż ul. Działkowa 1

W nawiązaniu do pisma WO.4481.3.2015 r. z dnia 26.11.2015 r. pragniemy zauważyć, że jesteśmy zaskoczeni stanowiskiem Pana Burmistrza jako organu prowadzącego placówki oświatowe należące do jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Libiąż w przedmiocie wstrzymania prac nad projektem regulaminu wynagradzania oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach Panu podległych. Zwracamy uwagę na fakt, że w myśl art. 30 ust.6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela w dniu 10.11.2015 r. strony dialogu społecznego prowadzą negocjacje w sprawie projektu regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Libiąż. Uważamy, że projekt regulaminu po zakończeniu negocjacji powinien zostać przedłożony stosowną uchwałą pod głosowanie Radzie Miejskiej w Libiążu a następnie wprowadzony  w życie. Regulamin wynagradzania nauczycieli wprowadzany w życie uchwałą Rady Miasta jest w myśl art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. w związku z art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym aktem prawa miejscowego obowiązującym tylko na terenie gminy Libiąż. Nie jest to akt prawny o znaczeniu centralnym czyli powszechnie obowiązującym na terenie całego kraju tak jak ma to miejsce w przypadku ustaw czy rozporządzeń. Zatem budzi nasze zdziwienie stanowisko Pana Burmistrza w przedmiocie wstrzymania prac nad projektem regulaminu wynagradzania dla nauczycieli jak również uzasadnienie pańskiej decyzji jako spowodowanej zmianami w przepisach prawnych dotyczących oświaty. Z posiadanej informacji i wiedzy wiadomo nam, że Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje zmiany czy też reformy w przedmiocie posyłania 6 – latków do szkół oraz rozważa kwestię tzw. wygaszenia gimnazjów. Na chwilę obecną nie ma żadnych potwierdzonych i ostatecznych decyzji aby MEN zamierzał wprowadzać zmiany w przedmiocie wysokości wynagrodzeń nauczycieli. Jedynym aktem prawnym powszechnie obowiązującym na terenie całego kraju regulującym kwestię wynagrodzeń i to tylko w sposób ogólny jest art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela w związku z Rozporządzanie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy i nic nie wskazuje aby w 2016 r. uległo coś w tej materii zmianie. Wszystkie szczegółowe kwestie dotyczące wysokości dodatków do wynagrodzenia zasadniczego takich jak dodatek motywacyjny, funkcyjny, za warunki pracy, wysługę lat, godziny ponadwymiarowe oraz doraźnych zastępstw reguluje wyłącznie regulamin, który był przedmiotem naszych wspólnych rozmów w dniu 10.11.2015 r. Zatem biorąc pod uwagę treść niniejszego pisma zwracamy się z uprzejmą prośbą do Pana Burmistrza
o kontynuowanie prac nad wprowadzeniem w życie regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Libiąż gdyż jest to dla nas nauczycieli niezwykle istotna i ważna kwestia.

Z poważaniem   Przewodniczący Komisji Jan Starżyk

 

  Protest w Warszawie.

W dniu 28 kwietnia 2015r. uczestniczyliśmy w Warszawie na proteście przed kancelarią Premiera

warsz4 warsz3 warsz2 warsz1warsza5 warsza7 warsza6 warsza3 warsza2 warsza1